close
دانلود آهنگ جدید
***شرایط جدیدکلاس حرفه ای خصوصی استاد

جستجو در استاد زارع شیرازی:

×

آرشیو

جستجو

تبلیغات

نویسنده : خطیب الحیدر بازدید :975
***شرایط جدیدکلاس حرفه ای خصوصی استاد

تاريخ ارسال: ساعت:
دیدگاه ها:نظرات()

کامل وباحوصله مطالعه کنید

دوره های استادزارع شیرازی✨


روضه ساده

.روضه حرفه ای

.مولودی

.سینه زنی.

دعاخوانی

.سبک خوانی.

دستگاههای موسیقی

👌👌👌👌👌

ماهانه.جلسه ای

.فشرده.حضوری.مجازی.صوتی.مجازی تصویری


فقط بااستادمحترم

هم اکنون هرهفته درقم وتهران وشهرری

وهردوهفته 

دراصفهان وکرج وملایروهمدان واراک ومحلات وخمین۵


به تفصیل وشرح👇👇👇👇👇


دردوره های استاد

تمام فصای کارگاه عملی

قاعده بندی وتقسیم بندی وفن گذاری

 توسط استادمحترم شده است و

شمافقط طبق تمرینهاانجام میدهیدوپس ازمدت کوتاهی تفاوت راکاملاحس میکنید

🌺فنون استادازکارگاه کامل در۱۱سال گذشته دراستانهای مختلف وازفقط امتحان گیری ازهزاران نفراختراع شده است🌺

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

انتهای هردوره تسلط هنرجوازلحاظ اجرایی ومجلسداریست
انواع دوره ها👇


۱-دوره بلندمدت حضوری☀️

:بصورت هفته ای یک جلسه تک نفره بااستادبین ۱۰تا۳۰امتحان بصلاحدیداستاد

طبق شیوه وبرنامه دهی استاد

تا۶ماه تسلط کامل براجرای روضه ساده

وتا۱سال ونیم یادوسال بصلاحدیداستاداجرای کامل برروضه حرفه ای

غیرازبالای۲۰۰۰شاگردتربیت شده استادهم اکنون بیش از۱۰۰هنرجوازوعاظ ومادحین کشوراین شیوه رادرحال کارند۲-دوره بلندمدت مجازی صوتی☀️

:بصورت صوت ارتباط کامل وراحت باشخص استادمحترم

هروقت ددشبانه روز انلاین شدیدجواب تمرین دهی استادراتمرین کرده ومیفرستیدواستادمحترم همچنان هروقت درشبانه روز انلاین شدندصوت شماراعیبگیری فنی وحرفه ای مینمایند

هردوروزیک یادوتمرین ارسال به استاد

۶ماه تسلط کامل برروضه ساده

دوسال تسلط برروضه حرفه ای

هم اکنون ۶۰واعظ ومداح کشوربه این شیوه درحال تمرینند
۳-دوره حضوری فشرده چندین ساعته درشهرهنرجو:☀️

دراین شیوه استادمحترم بجای ساعتی کارکردن.چندین ساعت بین۵تا۸ساعت دریک روزدرمنزل هنرجوکه بین۱۰۰تا۳۰۰امتحان بصلاحدیداستادازهنرجوطبق شیوه استادامتحان فقط کارگاهی گرفته میشودو

وفایده این نوع دوره تسریع دراخذفنون وشیوه اجراومجلسداریست وچندباریاچندین بار این نوع جلسه بایدبرگزارشودتاتسلط انجام شودمعمولابصلاحدیداستادوهوش واستعدادهنرجومیباشداماطبق تجربه استادبین ۳ماه تا۱سال باستعدادهنرجو میتواندروضه حرفه ای راتکمیل شودچون ساعات کاریش فوق العاده بالاترازدوره بلندمدتست

ودوره روضه ساده وتسلط کامل برآن طبق دوروزاتفاق افتاده است بروعاظ ومادحین

ده هانفردرکشوراین شیوه راتجربه نموده اند
۴-دوره حضوری فوق فشرده:☀️

دراین شیوه مثل شیوه شماره ۳میباشدامابجای یک روز۲تا۴روزکاری هنرجواستادرادعوت مینمایدوبازسرعت این دوره درتسلط دهی بیشترازدوره قبلست۵-دوره بلندمدت مجازی تصویری☀️

طبق این نوع دوره

هنرجوواستادمحترم

دربرنامه ایمویاویدوگرام

بصورت تصویری ارتباط کلاس رابرقرارمینمایندومثل کلاس حضوری.تمرینات کارگاهی وعیبگیری استادبدون ایاب وذهاب انجام میپذیرد

۶ماه دوره تسلط برروضه ساده

دوسال دوره تسلط برروضه حرفه ای
۶-دوره چندنفره بااستاد☀️

دراین دوره برخلاف دوره های قبل

که تک نفره بااستادست

این دوره بصورت ۳تا۱۰نفره بااستادست امافقط حضوری درقم یاشهرفوق الذکرمیباشدوبصورت تقسیم هزینه بین هنرجویان میباشدوفقط روضه ساده کارمیکنند

روضه حرفه ای فقط تک نفره ست❤️
❤️❤️❤️❤️❤️

ثبت نام ازطریق ارسال اسم وفامیل وشغل وشهروسن

بشماره های۰۹۱۰۷۷۱۳۱۲۱و۰۹۱۳۶۶۱۷۱۴۶

وپس ازآن فقط وفقط پیشنهادمالی بعنوان قسط ماهانه یاهزینه هرجلسه ازطرف هنرجوبرابطین جهت کلاس بامخترع فنون مداحی  کشور

ومدرس ومبدع شیوه تمام کارگاه عملیاتی درتدریس مداحی کشور

ودرصورت قبول استاد.ثبت نام صورت میگیرد

👇👇👇👇👇

برای گفتن هزینه.اصرارنکنید استادبهیچ عنوان هزینه تعیین نمیکنند


⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

گواهی های تدریس.سوابق.اطلاعات.شهادتنامه ها.اماکن تدریس استاددرارگانهای کشور

پیامکهای تشکروونام شاگردان استادازوعاظ ومسیولین ومدرسین ومبلغین ومادحین کشور


در👇

zareshirazi.ir


👌

telegram.me/ostadzareshirazi110کلاسهای خصوصی استادزارع  شیرازی

مخترع فنون حرفه ای مداحی کشور

بصورت کلاس تمام کارگاه وتمام فرمول کشور

باشهادتنامه هاوتاییدیه هاازوعاظ ومداحان کشوربرای قشر کم درآمد ⭐️⭐️⭐️


برای اولین بارهزینه بندی شد


برای ثبت نام ارسال یافاطمه به09107713121درتلگرام یاواتساپ
---------------------------------


اطلاعات کلاس حرفه ای مداحی:

انواع کلاس خصوصی⭐️⭐️⭐️


خصوصی تک نفره حرفه ای درقم وتهران واصفهان وملایروهمدان ومحلات واراک وشهرری وکرج✨


خصوصی تک نفره مقبول وحرفه ای درمجازی بااستادازطریق صوت✨

خصوصی تک نفره حرفه ای درمنزل هنرجودرسراسرکشور✨


خصوصی چندنفره مقبول ومسلط بااستاد✨----------------------

طرح جدیدکلاس خصوصی تسلط کارگاهی واجرایی روضه

بصورت چندنفره☀️☀️☀️

🌅🌅🌅🌅🌅

به تدریس استادمحترم

زارع شیرازی

✨✨✨✨✨

برای قشرکم درآمد🏴

🏴🏴🏴

۱.این نوع دوره بعلت درآمدپایین قشرکم درآمدبالاخص طلاب محترم ومبلغ واهل منبر.بصورت خصوصی وتمام کارگاهی

اما۴تا۸نفربااستادمحترم برگزارمیشود

🏴🏴🏴

۲.هزینه این نوع کلاس خصوصی بین اشخاص هنرجو تقسیم میگردد

🏴🏴🏴

۳.انتهای دوره تسلط تمام این چندنفربرروضه مقبول اجرایی وکارگاهی خواهدبود

🏴🏴🏴

۴.🌋گرچه قویترین نوع کلاس درکل دنیاوازلحاظ روانشناسی 

کلاس تک نفره ⚫️بااستادمیباشدکه هم اکنون درقم وتهران و۱۰شهرکشوردرحال برگزاریست♦️ اماتلاش میگرددتاافراداین نوع دوره تایک تسلط مقبول مجلسی پیش روند♦️

🏴🏴🏴

۵.تعهدنامه این نوع دوره بصورت جمعی توسط هنرجویان امضامیگرددمثل تعهدنامه خصوصی

🏴🏴🏴

۶.خداراشاکریم مدرس محترم.درجهت کیفیت کلاس کارگاهی پیش میرودوبهمین دلیل نگاه به کمیت کلاس نداردوعمومی باجمعیت زیادرامخالفست واین نوع دوره چندنفره بیشک میتواندگرهی ازمشکلات قشرکم درآمدحل کندوبه آرزوی روضه خوانی شان برساند

🏴🏴🏴

۷.شهادتنامه های فراوان طلاب ووعاظ ومداحان کشورازشاگردان استادمحترم  درسایت وکانال شاهدبراینست 

که استادمحترم پیشتازجریان کلاس باکیفیت مداحی درکشورست وخروجی قوی استاددرسنوات گذشته درکشور بواسطه قواعداختراعی شان

آماج تجلیلات شاگردان واستقبال علاقمندان روضه خوانی را راازسراسرکشوردرپی داشته است

☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️


ثبت نام ازطریق ارسال مشخصات کامل به رابطین

۰۹۱۰۷۷۱۳۱۲۱

۰۹۱۳۶۶۱۷۱۴۶

📞📞📞📞📞⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ سایت👇🏻

zareshirazi.ir


کانال تلگرام👇🏻

telegram.me/ostadzareshirazi110


کلاس حرفه ای مداحی استادزارع شیرازی

09107713121رابط
-----------------------------

------------------------------

کلاسهای استادزارع شیرازی🔹

🔶مخترع شیوه حرفه ای روضه ومداحی کشور فقط درکارگاه واجراییات و

🔶مبدع کلاس تمام کارگاهی حرفه ای کشور

⭐️باقراردادوضمانت مدرس برهرنوع صداواستعداد

درباب تخصص شعرومقتل بغیرازاجراییات توسط استادبه هنرجوجلسات شعرا ومقتل شناسان معرفی میشودواستادفقط کارگاهی واجراییات رافنون سازی حرفه ای کردند

☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️


⭐️

حضوری ⭐️تک نفره درقم وتهران وشهرری وهمدان وملایرواراک واصفهان

🔹🔹🔹🔹🔹

مجازی ⭐️تک نفره بامدرس ازطریق صوت درداخل وخارج ازکشور

🔹🔹🔹🔹🔹

فشرده حضوری تک نفره با دعوت ازمدرس به استان وشهرهنرجوسوابق واطلاعات وشهادتنامه وگواهی ها وپیامک هادر

🌞🌞🌞🌞🌞

zareshirazi.ir


🌕🌕🌕🌕🌕🌕🌕

@ostadzareshirazi110
دوره حرفه ای روضه ومداحی ودستگاههای ردیف خوانی کشور


مزایای کلاس

۱.خصوصی تک نفره بامدرس۲۰۰۰مداح کشور

۲.تمام کلاس کارگاهی وشیوه حرفه ای

۳.شیوه حاکم بردوره .شیوه جدیدابداعی درکشورباخروجی صدهاهنرجوازطلاب ووعاظ ومادحین

۴.ضمانت مدرس براینکه تاتسلط هنرجوحتی مبتدی ادامه می دهد

۵.انتهای دوره تسلط کامل کارگاهی اجرایی ومجلسداری هنرجومیباشد

۶.تمام شیوه.فرمولهای جدیدبراجرای شخص است نه اینکه چطور مدیریت مجلس کندیامحتواراازچه پرکندبلکه ازلحاظ اجرایی حرفه ای عمل مینماید


درقم وتهران وشهرری وکرج وهمدان وملایرواراک

خصوصی تک نفره حضوری 

وازسراسرکشورمجازی تک نفره بامدرس ازطریق صوت مثل حضوری بدون هزینه ایاب وذهاب


سوابق واطلاعات وتجلیلات وشهادتنامه وامضای هنرجویان استاد ازطلاب ووعاظ ومداحان رادرسایت ببینید

zareshirazi.ir


ثبت نام

۰۹۱۰۷۷۱۳۱۲۱

صلی الله علیک یافاطمه الشهیده

دوره حرفه ای روضه ومداحی ودستگاههای ردیف خوانی کشور

🌕🌕🌕🌕🌕

مزایای کلاس👇

۱.خصوصی تک نفره بامدرس۲۰۰۰مداح کشور

⭐️

۲.تمام کلاس کارگاهی وشیوه حرفه ای

⭐️

۳.شیوه حاکم بردوره .شیوه جدیدابداعی درکشورباخروجی صدهاهنرجوازطلاب ووعاظ ومادحین منتشرشده دراینترنت

⭐️

۴.ضمانت مدرس براینکه تاتسلط کامل اجرایی هنرجوحتی مبتدی ادامه می دهد

⭐️

۵.انتهای دوره تسلط کامل کارگاهی اجرایی ومجلسداری هنرجومیباشد

⭐️

۶.تمام شیوه.فرمولهای جدیدبراجرای شخص است نه اینکه چطور مدیریت مجلس کندیامحتواراازچه پرکندبلکه ازلحاظ اجرایی حرفه ای عمل مینماید


☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

کلاسهای تک نفره حرفه ای هرهفته

درقم وتهران وشهرری وکرج وهمدان وملایرواراک

خصوصی تک نفره حضوری ☀️


وازسراسرکشور

☀️مجازی تک نفره باشخص مدرس ازطریق صوت مثل حضوری بدون هزینه ایاب وذهاب

✨✨✨✨✨

(توجه ✨

درتمام مسیر.کاربه شاگردان استادتحویل داده نمیشودوفقط توسط شخص مدرس تمام عیبگیریهاوکلاس شما انجام میگردد)

👇👇👇👇👇

بعلت خروجی وسوابق مدرس درکشور

بهیچ عنوان هزینه تعیین نمیگردد

وفقط پیشنهادمادی شخص به استادبیان میشود

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

سوابق واطلاعات وتجلیلات وشهادتنامه وامضای هنرجویان استاد ازطلاب و ووعاظ ومداحان وصوتهای استاددرباب معایب ومحاسن تدریس مداحی درکشوررادرسایت ببینید

zareshirazi.ir

👇👇👇👇👇

ثبت نام

۰۹۱۰۷۷۱۳۱۲۱

09136617146

☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️


----------------------------------------
دوره حرفه ای روضه ومداحی ودستگاههای ردیف خوانی کشور


مزایای کلاس

۱.خصوصی تک نفره بامدرس۲۰۰۰مداح کشور

۲.تمام کلاس کارگاهی وشیوه حرفه ای

۳.شیوه حاکم بردوره .شیوه جدیدابداعی درکشورباخروجی صدهاهنرجوازطلاب ووعاظ ومادحین

۴.ضمانت مدرس براینکه تاتسلط هنرجوحتی مبتدی ادامه می دهد

۵.انتهای دوره تسلط کامل کارگاهی اجرایی ومجلسداری هنرجومیباشد

۶.تمام شیوه.فرمولهای جدیدبراجرای شخص است نه اینکه چطور مدیریت مجلس کندیامحتواراازچه پرکندبلکه ازلحاظ اجرایی حرفه ای عمل مینماید


درقم وتهران وشهرری وکرج وهمدان وملایرواراک

خصوصی تک نفره حضوری 

وازسراسرکشورمجازی تک نفره بامدرس ازطریق صوت مثل حضوری بدون هزینه ایاب وذهاب


سوابق واطلاعات وتجلیلات وشهادتنامه وامضای هنرجویان استاد ازطلاب ووعاظ ومداحان رادرسایت ببینید

zareshirazi.ir


ثبت نام

۰۹۱۰۷۷۱۳۱۲۱


صفحات وادرسهای اینترنتی

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

استادزارع شیرازی

مدرس برترومخترع فنون حرفه ای روضه ومداحی درکشور 🌋

مدرس1900 مداح كشور

وواعظ تجمع هييات قم 93و94و95

مخترع شیوه های زودبازده تدریس و

مبدع تنهاکلاس فرمولیک روضه ومداحي دركشورفقط دراجراییات وکارگاه

بدون راهکارتقلید🌹

باسوابق منتشرشده درکشور👇👇👇👇👇

مشاهده ودانلودفیلم مستند

حرفه ای🌺

 کلاس تضمینی فرمولیک 

مداحی وروضه استادزارع شیرازی

✨✨✨

http://www.aparat.com/v/H5dsE

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

دانلودصوت سخنرانی صریح 

استادزارع شیرازی

☀️

درموضوع چالشهاومشکلات تدریس مداحی کشور🌅

مرداد۹۵

zareshirazi.ir/post/51


⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


صفحه سوابق واطلاعات واسامی اماکن واسامی بعضي شاگردان استادبزرگوار

⭐️ازمدرسین ووعاظ ومسیولین حوزوی واداری ومداحان كشور


☀️👇http://www.zareshirazi.ir/post/3
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

برگه شهادت شاگردان استادازجمع مبلغین ووعاظ ومداحان کشور

درباب شیوه تضمینی وفرمولیک استاد

درتدریس مداحی وروضه کشور


zareshirazi.ir/post/52


⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


صفحه دانلودومشاهده

کلیپهای صوتی استودیویی حرفه ای استاد

دررثای مولاعلی وحضرت صاحب الزمان

زنگ موبایل عالی وبی نظیر


zareshirazi.ir/post/41


⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


صفحه متن بیانات رهبرمعظم انقلاب درباب 🌺🌺🌺

والهام گرفتن استادمحترم ازمنویات رهبری

درکلاسهای روضه 


zareshirazi.ir/post/32


⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


تجلیل شاگردان استادازکلاسهای استادمحترم به روایت تصویر


zareshirazi.ir/post/37


⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


توضیحات ضوابط وشرایط وقرارداد کلاس بی نظیراستاد

به روایت تصویر


zareshirazi.ir/post/31


⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


دیداررییس دفتررهبرمعظم انقلاب حضرت ایت الله محمدی گلپایگانی

ازکلاس استادودستوروبه تولیدودعوت جهت ارایه طرح وشیوه به خدمت حضرت اقا


zareshirazi.ir/post/15


⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🌹🌋 اینستاگرام 


https://instagram.com/zareshirazi1103100/


☀️

لینک کانال کلاس استاددرتلگرام

🌺🌺🌺


https://telegram.me/ostadzareshirazi110


🌺

مشاهده تمام فیلمهای منبرومداحی وروضه وسینه زنی وتلویزیونی ورواتشناسی وکلاس مداحی واستودیویی استادوفیلم مستندکلاس 

در


 آپارات http://www.aparat.com/khatibolheidar


☀️

وبسایت 

Www.zareshirazi.ir
تمام کلاسهای هفتگی ومجازی  🌺

استادزارع شيرازي🌋

مخترع فنون وفرمولهاي روضه و مداحي كشور


☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

دارای شرایط وضوابط مشابهست


👇

1باقراردادرسمي وقانوني باامضاومهر طرفين(استادوهنرجو)

👇

2درقراردادنوشته ميشود

قويترين فنون وفرمول غيرتقليدي كشوركه ابداع واختراع استادست تحويل هنرجومي شود


👇

3درقراردادنوشته ميشود

تاتسلط كامل هنرجو باهرنوع صداواستعداد

برروضه حرفه اي

كه براي اولين بار.فرمول وفنون سازي روضه حرفه اي وانواع وابعادمداحي توسط استاداختراع شده وخروجي خودرابرافرادمختلف باصداهاي مختلف دركشور داده است

بي قيدوشرط ادامه دارد


👇

4تمامااقساط باشرايط ماهانه

باتفاوت اقساط به نسبت شغل وموقعيت هنرجوبراوردخواهدشد


👇

5تضمين وتعهدقانوني استاد

درقراردادبرای اولین باردرکشور

براينكه استادبزرگوارمتعهدقانونیست

تاتسلط اجرایی وحرفه ای شخص

ادامه خواهندداد

 

👇

6کلاسهافقط تک نفره بااستاد

درمحیط ارام تدریس روانشناسی وتجربی وفرمولهای بی نظيراستاددركشوربرگزارمیشود


👇

7بقول استادبزرگوار

خداراشاکریم بدون هیچ تبعیض وقوم گرایی وارتباطات خاص.

قویترین فرمولهای کشوررابه تمام 

عاشقان روضه خواني حضرت اباعبدالله الحسين خواهيم داد👇

8كلاسهاازصفرتاصدكارگاهی وعملیاتی وتک نفره بااستاد

تحت شیوه ابداعی استاد

ومرتباعیبگیری هاوقواعداستاد

برامتحانات هنرجو

تمرینات عملیاتی ومشاوره روانشناسی استاددرپیشرفت وپرهیز غذايي وصداسازي وتمام سوالها وابهامات جریان اجرایی پیشرفت

به تمام شاگردان تحویل میشود


👇

9علت استقبال کثیرمادحین مطرح استانهاوحتی مسیولین واعضاي كانون مادحين بعضي شهرها

به كلاسهاي استاد

فضاي خصوصي وباارامش درپیشرفت⭐️

وفرمولهای بی نظير⭐️

وتربيت شاگردان قدرتمند⭐️

وقراردادنویسی استادباقدرت وارامش وباخیال راحت⭐️

درفضاي پیشرفت وتسلط هرشخص برفضاي حرفه اي ست بعلت خروجی وبازدهی استادحتی برشاگردان باصدای ضعيف و...⭐️


👇👇👇👇👇👇👇

گذشت زمان اثبات کرد


مداحی شیوه اموزشیست🌹

فنون جدیدوفرمولهای نو.زودبازده غيرتقليدي وقدرتمندست🌹

هنرعملی.جزباامتحان مستقیم استادومدرسی که استعدادعیبگیری کارگاهی ازهنرجوداردمیسرنخواهدشد🌹

درکلاسهای شلوغ باامتحانات كم

ازلحاظ اجرايي.هيچ.دستگیرمبتدیان نخواهدگردید👇

فرمولهای ابداعی ایشان درتقویت صدای هنرجو

☀️

تمام کلاس کارگاه

☀️

تمام کلاس.ازصفرتاصدتحویل گرفتن شیوه غیرتقلیدی ازاستاد

👇

ذره به ذره خواندن واجرای شخص درمجلس 

توسط استادالگوی غیرتقلیدی داده میشود

ودرقدم به قدم آن . 👌

درلحن👌

دراهنگ👌

درمتن مقتل وشعر👌

فرمول دهی توسط استاد

انجام میگردد

👇

ودرهرفرمول 

امتحانات فراوان توسط شخص استادازهنرجو

انجام میشود

وشیوه سازی روان استاد

درعرصه اجرای هنرجودرمجلس ازاول تااخرمجلس فقط توسط استاد

☀️


واجرابه اجرای هنرجو👇

باتجربه کلان استاددرسنوات تخصص کارگاهی ایشان درکلاسهای مداحی کشور

☀️

عیبگیری میشود

✨✨✨

وفرمولهای ابداعی استاددرترقی روضه ساده به روضه حرفه ای درکشور

واجرای قدم به قدم توسط هنرجووعیبگیری استادورشدبی نظیرهنرجوازلحاظ اجرایی

☀️

عیبگیری استاد

چه حضوری

وچه مجازی 

هردوموردتک نفره باهنرجومیباشدتاتسلط کامل

👇👇👇👇👇استادزارع شیرازی

مبدع شیوه غیر تقلیدی

وتنهامدرس تضمین کننده درقراردادباهنرجو

👇

که تاتسلط هنرجوباهرصداواستعدادضمانت میدهد

از۱۰ساله تا۶۰ساله

☝️

تصاویرامضاوشهادتنامه وپیامک شاگردان استادبرشیوه عالی استاد

☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

درکانال وسایت موجودست@ostadzareshirazi110


✨✨✨✨✨

zareshirazi.ir
👇

فرمولهای ابداعی ایشان درتقویت صدای هنرجو

☀️

تمام کلاس کارگاه

☀️

تمام کلاس.ازصفرتاصدتحویل گرفتن شیوه غیرتقلیدی ازاستاد

👇

ذره به ذره خواندن واجرای شخص درمجلس 

توسط استادالگوی غیرتقلیدی داده میشود

ودرقدم به قدم آن . 👌

درلحن👌

دراهنگ👌

درمتن مقتل وشعر👌

فرمول دهی توسط استاد

انجام میگردد

👇

ودرهرفرمول 

امتحانات فراوان توسط شخص استادازهنرجو

انجام میشود

وشیوه سازی روان استاد

درعرصه اجرای هنرجودرمجلس ازاول تااخرمجلس فقط توسط استاد

☀️


واجرابه اجرای هنرجو👇

باتجربه کلان استاددرسنوات تخصص کارگاهی ایشان درکلاسهای مداحی کشور

☀️

عیبگیری میشود

✨✨✨

وفرمولهای ابداعی استاددرترقی روضه ساده به روضه حرفه ای درکشور

واجرای قدم به قدم توسط هنرجووعیبگیری استادورشدبی نظیرهنرجوازلحاظ اجرایی

☀️

عیبگیری استاد

چه حضوری

وچه مجازی 

هردوموردتک نفره باهنرجومیباشدتاتسلط کامل

👇👇👇👇👇استادزارع شیرازی

مبدع شیوه غیر تقلیدی

وتنهامدرس تضمین کننده درقراردادباهنرجو

👇

که تاتسلط هنرجوباهرصداواستعدادضمانت میدهد

از۱۰ساله تا۶۰ساله

☝️

تصاویرامضاوشهادتنامه وپیامک شاگردان استادبرشیوه عالی استاد

☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

درکانال وسایت موجودست@ostadzareshirazi110


✨✨✨✨✨

zareshirazi.ir
نور🌺حتمابخوانید

موردتوجه علاقمندان مداحی وروضه⭐️


به قول استادزارع شیرازی

مدرس کشوری مداحی و

بشهادت شاگردانشان


کلاس هنری قدرتمندی ✨

چون مداحی وروضه


 درفضای یکطرفه ✨

بصورت🔹 ارسال صوت درکانال یاگروه


 یا🔹گوش دادن به نواروسی دی


یا🔹عدم اجرای کارگاهی فراوان درمجامع وکلاسهای عمومی


یا🔹فقط شنیدن مطالب تئوری

وعدم امتحان فراوان ازتک تک افراد


یا🔹مداومت به جلساتی که بعلت اجرای بهترها.بدترهادچاراسترس وترس شوند


و👌عدم امتحان کارگاهی ازهنرجو

وارائه فنون اجرایی دراجرا

جداازبحث محتواومدیریت مجلس👌


توسط یک مدرس کارگاهی ☀️

👇👇👇👇👇

هیچ فایده نداشته☀️ ندارد☀️ونخواهدداشت

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

⭐️علت کلاسهای استادخصوصی وتک نفره وتمام کارگاهی⭐️


@ostadzareshirazi110فقط یکباربخوانید🌙

ضررکردیداگردقیق نخوانده اید⭐️

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


آیااطلاع دارید✨

ذره به ذره  شعرخوانی ومقتل خوانی 

توسط استادزارع شیرازی فن گذاری وفرمول گذاری شده است☀️

👇👇👇

آیااطلاع دارید✨

قبل ازکلاسهای استادزارع شیرازی

به هنرجوفقط راهکارتقلیدداده میشدوباعث میشدهمیشه مبتدی ازالگوی نواری خودضعیف ترباشد☀️

👇👇👇

آیااطلاع دارید✨

قبل ازاختراع شیوه های کارگاهی وحرفه ای کلاس استادزارع شیرازی

روانسازی درشیوه تدریس برمبتدی وجودنداشت

وامروزبه شیوه روان استادمحترم.مبتدی به راحتی روضه خوان میشود☀️

👇👇👇

آیااطلاع دارید✨

قبل ازاختراع فنون حرفه ای

یک مداح برای حرفه ای شدن .هیچ فنی نمیتوانست پیداکندمگراینکه خودش باتجربه برسد☀️

👇👇👇

آیااطلاع دارید✨

امروزدرسطح کشوردرکلاس استادمحترم

درکمترین زمانهامبتدی صفرمی آیدوروضه خوان مسلط بدون ذره ای تقلیدخارج میشود☀️

👇👇👇

آیااطلاع دارید✨

تمام شیوه فنی وحرفه ای

روضه

مولودی

سینه زنی

سبک خوانی

دعاخوانی

وحتی دستگاههای ردیف خوانی

توسط استادمحترم قدم به قدم شیوه سازی وتوسط ایشان اختراع فنون حرفه ای وغیرتقلیدی شده است☀️

👇👇👇

آیااطلاع دارید☀️

تمام کلاسهای استادخصوصی هست وآرزوی سالهاتمنای مبتدیان ومداحان برای خصوصی حرفه ای برآورده شد✨

👇👇👇

آیااطلاع دارید✨

درسه سال کلاس درقم وسطح کشور

آمارشاگردان استاد

ازمسیولین ووعاظ ومداحان به۲۰۰۰نفررسیده است☀️

👇👇👇

آیااطلاع دارید✨

۷۰۰نفرازشاگردان استاد

روحانیونی بودندکه اصلاصدای خوب نداشتندوبه اقراروشهادت خودشان درکلاسهای دیگر ردشده بودندوالان مسلط روضه اجرامیکنند☀️


👇👇👇

آیااطلاع دارید✨

که مداحی نیازبه صدای خاص نداردوطبق شیوه استادهرشخص میتواندتقویت صدانمایدوروضه محزون بخواندمثل مرحوم اقای کوثری روضه خوان امام راحل ره☀️


👇👇👇

آیااطلاع دارید✨

علاوه برفرمولهای قدرتمندآوازی درتقویت صداکه استادبعنوان یک استادردیف خوانی کاملامسلطند

استادمحترم فرمولهای جدیدوزودبازده تری درعرصه بازسازی وتقویت صداساخته اندوخروجی تضمینی ازفرمولهاگرفته اند☀️


👇👇👇

آیااطلاع دارید✨

باکلاسهای خصوصی وکارگاهی وفن گذاریهای استادبدون ذره ای تقلید

چه گشایشی درکارمبتدیان ومداحان کشورشده است وعلاقمندان همه درحال آموزشند☀️


👇👇👇

آیااطلاع دارید✨

تمام شیوه های استاد

فرمول سازی وامتحان کلان درخصوصی 

وفقط کارگاه میباشد☀️

👇👇👇

آیاطلاع دارید✨

تنهامدرسی که به مداح دربرابرحرفه ای شدنش وبه مبتدی دربرابرتسلط کاملش به روضه ومداحی قراردادقانونی میدهدوضمانت شخصی می نماید

فقط استادزارع شیرازی ست⭐️
آیااطلاع دارید✨

تنهاکلاس مداحی درکشور

که سوابق واطلاعات ونام شاگردانش ازمسیولین ووعاظ ومداحان کشورمنتشرشده است

وفیلم مستندوصفحه سوابق وتجلیل وشهادتنامه شاگردانش ازوعاظ ومداحان و...

رادرخوددارد

فقط کلاس وسایت استادزارع شیرازیست⭐️آیااطلاع دارید✨

تنهامدرسی که ۱۲سال تمام هزاران مداح ومبتدی رادربیش از۷۰مکان وارگان مذهبی کشورفقط امتحان کارگاهی گرفته است ومتخصص صداشناسی وشیوه کارگاهی درکشورست وازکارگاه فراوان موفق به شیوه سازی وفنون سازی درعرصه تدریس مداحی وروضه کشورشده است

استادزارع شیرازی ست⭐️آیااطلاع دارید✨

طراح کلاس حرفه ای خصوصی کاملاکارگاهی وکاملاتک نفره درسطح تلگرام کشوراستادزارع شیرازیست و

کلاس های خصوصی استاددرمجازی بصورت شماره هنرجوبه شماره استادمیباشدوتمام کیفیت کارگاهی وقراردادوضمانت وفرمول های حضوری  راداردوکاملاکارگاهی وازطریق صوت برقرارمیشودوتجلیلات وتعدادکمی ازپیامک هاازخیل عظیم‌ شاگردان استاددرداخل وخارج کشورازطلاب ومداحان ومبتدیان که درمجازی مثل حضوری کاملامسلط شدنداکنون درسایت استادست وتاکنون۳۰۰نفربدون دیداراستادوفقط درمجازی کاملاتربیت شدندچون استادمیفرمایندعیبگیری کردنشان ازطریق شنیدنست ونیازی به حضورشخص نیست⭐️آیااطلاع دارید✨🌋🌋🌋🌋🌋

بقول شعرسروده استاد👇

تانبینی نشودقدرت پنهان ظاهر

اینهمه لطف وعنایت که زدرگاه علیست❤️


⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

کانال تلگرام✨

کلاس مخترع فنون مداحی کشور

وواعظ تجمع هییات قم۹۳و۹۴و۹۵

@ostadzareshirazi110☀️


👇👇👇

وبسایت اختصاصی استادمحترم

☀️

باصفحه سوابق وصفحه تجلیلات وفیلم مستندوصفحه منویات مقام معظم رهبری دام ظله

⭐️

zareshirazi.ir


تکنیک های اختراعی استادزارع شیرازی


👇

فرمولهای ابداعی ایشان درتقویت صدای هنرجو

☀️

تمام کلاس کارگاه

☀️

تمام کلاس.ازصفرتاصدتحویل گرفتن شیوه غیرتقلیدی ازاستاد

👇

ذره به ذره خواندن واجرای شخص درمجلس 

توسط استادالگوی غیرتقلیدی داده میشود

ودرقدم به قدم آن . 👌

درلحن👌

دراهنگ👌

درمتن مقتل وشعر👌

فرمول دهی توسط استاد

انجام میگردد

👇

ودرهرفرمول 

امتحانات فراوان توسط شخص استادازهنرجو

انجام میشود

وشیوه سازی روان استاد

درعرصه اجرای هنرجودرمجلس ازاول تااخرمجلس فقط توسط استاد

☀️


واجرابه اجرای هنرجو👇

باتجربه کلان استاددرسنوات تخصص کارگاهی ایشان درکلاسهای مداحی کشور

☀️

عیبگیری میشود

✨✨✨

وفرمولهای ابداعی استاددرترقی روضه ساده به روضه حرفه ای درکشور

واجرای قدم به قدم توسط هنرجووعیبگیری استادورشدبی نظیرهنرجوازلحاظ اجرایی

☀️

عیبگیری استاد

چه حضوری

وچه مجازی 

هردوموردتک نفره باهنرجومیباشدتاتسلط کامل

👇👇👇👇👇استادزارع شیرازی

مبدع شیوه غیر تقلیدی

وتنهامدرس تضمین کننده درقراردادباهنرجو

👇

که تاتسلط هنرجوباهرصداواستعدادضمانت میدهد

از۱۰ساله تا۶۰ساله

☝️

تصاویرامضاوشهادتنامه وپیامک شاگردان استادبرشیوه عالی استاد

☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

درکانال وسایت موجودست@ostadzareshirazi110


✨✨✨✨✨

zareshirazi.ir


شمس الدینی, [۱۶.۰۱.۱۷ ۱۲:۵۱]

[Forwarded from کلاس حرفه ای مداحی استادزارع شیرازی]

نور🌺حتمابخوانید

موردتوجه علاقمندان مداحی وروضه⭐️


به قول استادزارع شیرازی

مدرس کشوری مداحی و

بشهادت شاگردانشان


کلاس هنری قدرتمندی ✨

چون مداحی وروضه


 درفضای یکطرفه ✨

بصورت🔹 ارسال صوت درکانال یاگروه


 یا🔹گوش دادن به نواروسی دی


یا🔹عدم اجرای کارگاهی فراوان درمجامع وکلاسهای عمومی


یا🔹فقط شنیدن مطالب تئوری

وعدم امتحان فراوان ازتک تک افراد


یا🔹مداومت به جلساتی که بعلت اجرای بهترها.بدترهادچاراسترس وترس شوند


و👌عدم امتحان کارگاهی ازهنرجو

وارائه فنون اجرایی دراجرا

جداازبحث محتواومدیریت مجلس👌


توسط یک مدرس کارگاهی ☀️

👇👇👇👇👇

هیچ فایده نداشته☀️ ندارد☀️ونخواهدداشت

🔶🔶🔶🔶🔶🔶🔶

⭐️علت کلاسهای استادخصوصی وتک نفره وتمام کارگاهی⭐️


@ostadzareshirazi110کلاس حرفه ای مداحی استادزارع شیرازی, [23.09.16 03:35]

[Forwarded from کلاس حرفه ای مداحی استادزارع شیرازی]

❤️شرایط ونوع شرکت درکلاس خصوصی حرفه ای تک نفره استادزارع شیرازی☀️

مخترع فنون حرفه ای وشیوه زودبازده روضه ومداحی کشور⭐️


۱

تعیین هدیه کل دوره ایکه تاتسلط ادامه داردوماه وسال ندارد


🌹

۲

ضمانت درقراردادبراینکه تاتسلط ادامه داردتوسط استاد

⭐️

۳

تعیین هدیه کل دوره و

اقساطی کردن هدیه توسط هنرجو

به صلاحدیداستادمحترم

اگرمناسب بودقبول میشودوگرنه خیر


⭐️

۴

هیچ نرخ وهزینه ای تعیین نشده ونخواهدشد


⭐️

۵

باوجود✨فوائدومزایای حرفه ای وفنی

کلاس خصوصی حرفه ای درکشور

و✨هزاران تفاوت کارگاهی کلاس

و✨سوابق استادمحترم و

✨✨✨✨✨

ارزش فرمولهای زودبازده واختراعی استاددرتسریع قدرت فنی پیداکردن هنرجو

و

ارزش یک عمراجرای حرفه ای شخص

وبعنوان تنهاکلاس قراردادی باضمانت استادتاتسلط کامل هنرجو

✨⭐️

هدیه وقسط بنابرتوان مالی شخص وفقط صلاحدیداستاد پذیرفته میشود

🌹🌹🌹🌹🌹


بقول استادبزرگوار🌋🌋🌋🌋🌋

چون ازجان ودل میخواهیم درثواب روضه خوانان عزیزارباب بی کفن کربلا

حسین شهیدسلام الله علیه❤️

 شریک باشیم

و🌺باتوجه بسابقه انجام شده

 وباخیال راحت درتدریس

🌺 برحتی اشخاص باصدای غیرمناسب

و🌺اختراع فنون وفرمولهای اجرایی

و🌺تجربیات درصداسازی ویژه برحتی حنجره های ضعیف

تاتسلط ضمانت میکنیم 

و🌺تاتسلط میرویم

تاافتخارروضه خوان کردن اشخاص

دردل فاطمه زهراسلام الله علیهاثبت شده  بماندالی الابد❤️❤️❤️❤️❤️


🌅🌅🌅🌅🌅🌅🌅

@ostadzareshirazi110


⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

zareshirazi.ir


کلاس حرفه ای مداحی استادزارع شیرازی, [23.09.16 03:35]

[Forwarded from کلاس حرفه ای مداحی استادزارع شیرازی]

کلاس خصوصی حرفه ای

استادزارع شیرازی


🌅🌅🌅🌅🌅

هزینه

فقط بصورت توافق بااستاد⭐️

وبه نسبت توانایی مالی هرشخص فقط🌹


بسته میشودو

به صلاحدیداستادنسبت به توانایی شخص✨


مقداری نقدی وباقی اقساط🌅


ویاتمام اقساط میباشد🌅


وبصورت تمام نقدنبوده ونخواهدبود⭐️


برخلاف شنیده های منتشرشده کذب🌺


⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

کلاس تمام فرمولیک وتمام کارگاه

🌺🌺🌺🌺🌺

باشیوه نوین استادمحترم

✨✨✨✨✨

کانال تلگرام


@ostadzareshirazi110


✨✨✨✨✨

سایت

zareshirazi.ir

✨✨✨✨✨


کلاس حرفه ای مداحی استادزارع شیرازی, [23.09.16 03:50]

کلاس حرفه ای مداحی استادزارع شیرازی:

کلاس خصوصی حرفه ای

استادزارع شیرازی


🌅🌅🌅🌅🌅

هزینه

فقط بصورت توافق بااستاد⭐️

وبه نسبت توانایی مالی هرشخص فقط🌹


بسته میشودو

به صلاحدیداستادنسبت به توانایی شخص✨


مقداری نقدی وباقی اقساط🌅


ویاتمام اقساط میباشد🌅


وبصورت تمام نقدنبوده ونخواهدبود

مگرپیشنهادشخصی یک هنرجوباشد⭐️


🌺


⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

کلاس تمام فرمولیک وتمام کارگاه

🌺🌺🌺🌺🌺

باشیوه نوین استادمحترم

✨✨✨✨✨

کانال تلگرام


@ostadzareshirazi110


✨✨✨✨✨

سایت

zareshirazi.ir

✨✨✨✨✨ثبت نام

09107713121

بخش نظرات

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغ

Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار

آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 48
کل نظرات کل نظرات : 1
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 0

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 64
بازدید دیروز بازدید دیروز : 29
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 4
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 1
آي پي امروز آي پي امروز : 21
آي پي ديروز آي پي ديروز : 20
بازدید هفته بازدید هفته : 441
بازدید ماه بازدید ماه : 339
بازدید سال بازدید سال : 4,033
بازدید کلی بازدید کلی : 150,158

اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی آی پی : 3.234.244.18
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
تاریخ امروز امروز : یکشنبه 17 فروردین 1399

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

» رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد