close
دانلود آهنگ جدید
مقاله استادازدردهایش .بخوانید

جستجو در استاد زارع شیرازی:

×

آرشیو

جستجو

تبلیغات

نویسنده : خطیب الحیدر بازدید :514
مقاله استادازدردهایش .بخوانید

تاريخ ارسال: ساعت:
دیدگاه ها:نظرات()

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الذی جعلنامن المتمسکین والمعتصمین بولایه مولاناوسیدناامیرالمومنین علی بن ابیطالب واولاده المعصومین علیهم السلام

باسلام ودرودبه روح تمام عزیزان وغلامانی که نوای یاحسین میگفتندوجزنوای یاحسین هدف وقصدی نداشتندوبدنبال اهداف نفسانی ازشهرت وتکبروامراضی چون حسدنبودندواکنون درزیرخاک ارمیده اندوروحشان دراعلی علیین خدمتگزارارباب بی کفن کربلاست

باسلام ودرودبه به والده سیده ام که شهره به اشک برمادرش فاطمه زهراسلام الله علیهاست واینکه چه سری ست که اوسیده فاطمه ست وحقیرگنهکارهم حسن وچه ارتباط نوکری وچه مطالب تکوینی وچه عنایت  دراین ارتباط باارتباط سیده زنان عالم علت خلقت جگرگوشه پیغمبرفاطمه زهرابافرزندش حجت خداووکریم اهلبیت وغریب مدینه امام حسنست نمیدانم

والله علیم بذات الصدور

ودرودبه روح جدعالم وعارف پاکش سیدموسی که مریض دوراجاقش میگشت وشفامیگرفت  ودیواربه زیرپایش راه میرفت

 

ودرودبه تمام اجدادمادرم که تاامام هفتم شیعیان همه عالم دینی وشهره عرفان به بلادخودبودند

ودرودبه تمام انانکه بی غرض.حسین حسین گفتندویادم دادندعشقورزی باسالارشهیدان را.

روی سخنم به تمام عاشقانیست که ازعشق بساحت مقدس حضرت اباعبدالله.

ادب یادگرفتندنه بی ادبی را.

اخلاص یادگرفتندنه حسدرا.

عشق ورزیدند وخدمت کردنددستگاه مقدس حسینی را.

به تمام اولوا الالباب عالم سلام میکنم

به تمام انهایی که سینه شان چونورشده ست ازخدمت به ارباب سلام میکنم

به تمام انهایی که درتمام عمرشان غیبت نوکردیگری رانکردندسلام میکنم

به تمام انهاکه جزنوردروادی ارباب بی کفن ندیدندسلام میکنم

به تمام انهاکه عرصه بردیگران تنگ نکردندسلام میکنم

به تمام انهاکه ازاعتبارشان دیگری رانزدندسلام میکنم

به تمام انهایی که بدنبال خدمت به نورعالم حسین شهیدهستندسلام میکنم

به تمام انهایی که ازمداحی ارباب.سیاهی گناه کبیره حسدبردلشان ننشست سلام میکنم

به تمام انهایی که هرجاخدمت ازدیگری دیدندچون ان خدمت موجب شهرت خودشان نشدحسودنشدندسلام میکنم

به انهایی که اگردیدنددیگری زیباترمیخواندمجلسشان رابدون حقدوکینه وحسدبه اودادندسلام میکنم

به تمام انهایی که به قول قران کریم بدنبال مقام وخودبرترکردن دردنیانیستندسلام میکنم

به تمام انهایی قلبشان باگناهان غیبت ازنوکرومداح دیگرالوده نشده وسیاه نشده سلام میکنم

به تمام انهایی که بیش ازصدایشان خدمت به نوکران دیگررادوست دارندسلام میکنم

وبتمام انهایی که نورندوخالصندوازگناهان بدورندسلام میکنم.

وتمام انهایی که برای شکستن دیگران اعتبارجمع نکردندسلام عرض میکنم

چه سخت بودایامی که به مجالس بنشینی وباچشمان سرخ.اربابت رالتماس کنی که کی روضه خوانت میشوم

اربابم کی میتوانم برایت بخوانم

کی میتوانم برایت بسوزانم

اربابم کی می توانم یادبگیرم که چطورمردم رابرایت اتش بزنم نه بخاطراینکه مرابشناسندنه بخاطراینکه اسمم راببرندنه بخاطراینکه شبیه کی وکی بخوانم

نه والله نه بخدا

فقط بخاطراینکه وقتی عاشقانت میسوزندگویارضایت مادرت فاطمه رامیبینم

وچقدرگریه کردم وچقدرالتماست کردم وچقدربه بیابانهافریادزدم حسییییییییین.

وچه بدکردندانهاکه فهمیدندچرایادنمیگیرم وچیزی نگفتندو

چه بدکردندانهاکه میتوانستندعیب بگیرندوچیزی نگفتندو

چه بدکردندانهاکه میتوانستندتنهایی بامن کارکنندونکردند

وچه بدکردهرکس فهمیدونگفت

وچه بدکردهرکس عیبم شناخت ونگفت

وچه بدکردانکه به جمع های شلوغ جایم دادوعطش وگریه ام رادیدولی عیبم رانگفت وفنی راندادودستم رانگرفت

وچه خوب شدکه نگرفت

که به اسمانهاضجه ضجه وناله ناله زدم وبااشکم دل زمین راشکافتم تااربابم اعطاکرد

وبدون هیچ .قویترین مطالب رااموختم  واموختم واموختم

وچقدرسختست عشق وسوزقلب کسی که میخواهدبیاموزدوسپس ازاربابم گرفتم گرچه هنوزبه مجلس انان که استفاده ای ببینم دیوانه وارمی نشینم.

ووقتی بیادایام دردخودم دراین راه افتادم یاعلی گفتم وعزم جزم کردم تابدیگران بی کم وکاست عیب بگویم وامتحان وامتحان وامتحان بگیرم وهمین دلسوزی باعث شیوه وفنونی شدکه همه اش عنایت ازبالاست ودعای والده سیده خودش رانشان دادواینهمه مداح وواعظ باان روضه خوان شد

وعجب که نشانه های پیامهاوتقدیرات وتجلیلات وامضای وعاظ ومادحین کشورازهنرجویان منتشرهم شداما امان ازقلب کور.

راست فرموده قران کریم .طبع الله قلوبهم........الله اکبرکبیرا

وچه خبرست دردنیای غیبت غیبت کنندگان وتهمت تهمت زنندگان وحسدحسدورزان وچه خبرست انانکه راه حسین شهیدرا جز اعتبارخودجمع کردن چیزی نمیبینندگویااا.

و

گویامرگی نیست وقبری نیست وخدایی نیست استغفرالله

که هست خداواهلبیت وحساب حقست و مرگ حقست ای گنهکارررر.

الحق که اخرالزمان است وچه زیبافرمودامامم صادق سلام الله علیه

که به اخرالزمان مومن بسیاربسیاربسیارکم است اگربفهمنداهل عالم

که نمی فهمندکه قران میفرمایداکثرهم لایشعرون لایفقهون ولایعلمون و......بیشترشان نمیفهمند

والله بصیربالعباد

والبته انهاکه نورندنورندونیازبه توصیف نداردخدامحبتشان رابدلهامی اندازد

اصلاای بشر

اگرای انسان سلامت نفس وروح وتقواوعدم غیبت وتهمت ازکسی ببینی خودبخودمحبتش بدل شما می افتد

 

کجایی حاج کافی که بارسانه مطرح نشدی ومریض درمجلست شفامیگرفت وحتی الان بعدازدهه هاپس ازارتحالت مردم بی اختیار نوارت رامیخرندعنایت یعنی این................

جای داردماکه اسم خودمان رامداح گذاشتیم برویم تفحص کنیم چه کردیم که ازمجلس مامریض شفانمیگیرداگربفهمنداهل عقل وبصیرت

وچه نورهایی که دراین راه الان هم هستندوبودندامام خمینی عزیزرحمت الله علیه چه زیباگریه میکرداینهاپاکندوپاکندوپاک ولی حیف

عقل مردم به چشمشانست حیف مردم فقط مشهورین رامیشناسندحیف.

وعده ای هم بدنبال رسانه خواندن.

چرا.نمیدانم ای اهل اخرت.شمابگوییدچرا.

وروی سخنم باتمام نوکران اهلبیت.بیادداشته باشیداگرکلمه یاحرکت یاکلام یاجمله یاتحرکی برعلیه همکاروهم ردیف خودکردیدبدانیددین نداریدوایمان به قلب شمانیست

برویم ازقبربترسیم/.

.رهبری معظم انقلاب میفرمودنداینکارمداحی اموزشیست

عجب ازانانکه درجلسات رسمی فریادمیزدنداینکاراموزشی نیست عجله نکنیدده سال بنشینیدومارانگاه کنید

چقدررهبری معظم درباب جوانان توصیه هاوتوصیه هاوتشویقهاوعنایت دارنداماحیف ازاهل دنیا

رهبری معظم فرمودنددرباب اهنگ های ردیف خوانی توصیه هافرمودند

عجب ازانانکه مدعی انقلابیگری بودنشان سربه فلک میزندامانرفتنددستگاههای اوازی راکارکنندولی فقط می نشینندمی گویندفلان جوان ترانه خوانده وچه کرده.

خب مگرکسانی که اطاعت نکردندخودراالگوی جامعه نمیدانندچرااطاعت نکردند

چرازمانیکه دراوایل نوکری ام پیش عده ای رفتم منکرمیشدندومیگفتنددستگاههابدردنمیخوردواکنون که درتمام ابعادمداحی وروضه وسینه زنی ومولودی فنون قدرتمندبدعای والده سیده ام ساختم وشهادتنامه های شاگردانم ازوعاظ ومادحین کشوربه چشم نوکران اهلبیت دیده شده همان اشخاص برعلیه حقیرسخنرانی وجبهه گیری وگناهان غیبت وتهمت و.....

چه میشودمارا.

مطمینیم درست امدیم وراه راغلط نیامدیم

اگراینهمه یاحسین گفتیم چراقلبمان وزبانمان ازامراض نفسانی پاک نشده.

دهانت راببندزارع.اخرالزمانست مومن پیدانمیشود.

نه نمیشوددهانم راببندم این راه راه عزیززهراست نه راه کوچه وبازار

چرااین وضع بی تقوایی و...

گفتم دهانت راببندزارع .روزقیامت نزدیکست

اخرشاگردی به پیش شخص دیگررفته مداحی یادبگیردچون کلاس من پیشرفت کرده همه جافحش وبدوبیراه به من میگویدمن دلم میسوزدچرااینطور.مگراینهاراه اهلبیت راچه فهمیدندچرانورندارندچرااینهمه غیبت

گفتم دهانت راببندزارع ....امام زمان میبیند

اخرانکه شیوه ابداعیم راباشهادتهاازوعاظیکه بسجاده می ایستندوبازمنکرمیشوددرباب هزینه این کلاسیکه یک عمر.شخص راخواننده میکندومیتوانداستفاده های دنیوی واخروی ببردحرف میزندولی درباب فلان مداح رفیقش که برای یکشب خدا تومن گرفته سخنرانی نمیکندوهیچ نمیگویدیاخودش ویادیگرانش یارفقایش ویاپرونده ای برایش نمیسازدعجیب هست این دنیاخوش بحال اهل قبورکاش من هم می مردم نه اینکه تاکنون این نوکرنتوانسته برای خانواده اش خانه ای بخردوهمه سرمایه اش رادرراه تعلیم به نوکران امام حسین گذاشته وبازاینهمه غیبت وحسادت کشیدن واقعادنیاجای پستی ست

گفتم دهانت راببندزارع .خداهست ومیبیندتابلرزندکوههابه کلام حق.وناله واعظ تجمع هییات قم درسه سال93تا95ومدرس اینهمه روضه خوان رابشنوندحتمااربابم خواهدشنیدوالله اسمع السامعین

دردبسیاروغصه فراوان

-----------------------------

وسخنی باعاشقان یادگیری روضه ومادحین.

اگرامده ای مستحب انجام دهی حرام نکن

تاندیدی قضاوت نکن

تاباچشمت نظاره نکردی حرف نزن

تاتمام یک دوره یک مدرس رانچشیدی بدنگووابرویش رانبر

چشمانت رابازکن وتبیین وتحقیق کن ازاهل اخرت نه ازاهل حسدواهل کبرواهل بی تقوایی

پیگیرباش خالص باش به اهل غیبت توجه نکن بروواستفاده کن توکل کن بخداوندتاخدابزرگت کند

حق روشنست و.روزقیامت روزپریشانی بزرگست

...................................................................

وجداازاستفاده ازمجالس شعرواستفاده ازاساتیدمقتل که لازمست

چندسوال عقلی واخرتی فقط دربحث کارگاه عملی

ایابدون امتحان فراوان توسط یک مدرسیکه سالهافقط امتحان گرفته است کسی هنرعملی یادمیگیرد.

ایابانواروسی دی وفروختن مجموعه وزدن کانال مجازی یکطرفه وعدم امتحان .کسی اصلاخواندن یادمیگیرد

ودرامتحان زیادحتمامشخص خواهدشدمدرس درارایه تدریس کارگاهی تجربه داردیاخیر

بلدست عیب بگیردیاخیربلدست فن بدهدیاخیراصلافن ساخته است یاخیر

ایاهنرجویان رافقط بدنبال تقلیدفرستادن هنرست

یابقول رهبرانقلاب دام ظله العالی بایدشیوه ای بسازیم.......................

والله بصیربالعباد.

اخلاص دراین راه به ظاهراراسته نیست

اخلاص یعنی دل سوزاندن برای انانکه عاشقندوشایدازمابسیاربهترشوند

اخلاص یعنی دیگران رادنبال خودراه نینداختن وبرای مجالس استفاده نکردن ونوچه نساختن

اخلاص یعنی وقت وعمروفنونت رابدهی تادیگران پیشرفت کنند

اخلاص یعنی جلوی انحرافات فکری وکلامی گرفتن وجلوی کفرگویی هاگرفتن نه اینکه بحسادت وچرخ دیگری راشکستن

اصلاکانون مداحان رارهبری معظم برای جلوگیری ازانحرافات دستورتشکیل دادند

واینکه با بیسوادهاوبی علم هامخالفت شود..................

حال که فلان شخص خوشش نمی ایدمی تواندابروببردوغیبت کندونگذاردوبگذاردوبزندو......

وچه زیبا.......دیگران تحسینش کنندالیس الله باحکم الحاکمین

این رافقط مولایم علی جواب خواهددادعلی مع الحق والحق مع علی جان علی عشق علی نفس علیییی

(جانم فدای نوکرانی که خالصندوپاکندونورندوعشقندجانم فدای پیرغلامان باتقواوپرهیزگار)

 

الحق که اخرالزمانست

و ای بشر

اینجاجولانگاه عزای امامان شهیدیست که جلوی ماراخواهندگرفت اگربرای خودامدیم نه برای حسین شهیدووای اگرفاطمه به روزمحشربگویدبرویدشماهرچه خواندیدبرای خودتان بودنه برای فرزندبی کفنم.اگرشمابرای حسینم بودیداینقدرغیبت......

واخرین کلام خدمت صاحب زمانم.

فقط یک حرف .

بااشک ونوشتن نقطه میگویم اقا

 .کجایی اقاااااا.......................................................................

..........................................................................................

...............................................................................................

......................................................................................................

...........................................................................................................

....................................................................................................................

@ostadzareshirazi110   کانال تلگرام

Zareshirazi.ir   وبسایت

زارع شیرازی.10بهمن95

بخش نظرات

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغ

Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار

آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 48
کل نظرات کل نظرات : 1
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 0

آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز بازدید امروز : 83
بازدید دیروز بازدید دیروز : 29
ورودی امروز گوگل ورودی امروز گوگل : 4
ورودی گوگل دیروز ورودی گوگل دیروز : 1
آي پي امروز آي پي امروز : 22
آي پي ديروز آي پي ديروز : 20
بازدید هفته بازدید هفته : 460
بازدید ماه بازدید ماه : 358
بازدید سال بازدید سال : 4,052
بازدید کلی بازدید کلی : 150,177

اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی آی پی : 3.234.244.18
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
تاریخ امروز امروز : یکشنبه 17 فروردین 1399

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

» رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد